سیاست حمل و نقل

سیاست حمل و نقل* در صورت نیاز به تغییر آدرس ، باید ظرف نیم ساعت پس از دریافت تأیید سفارش ، ایمیلی به آدرس support.global@cowinaudio.com ارسال کنید. اگر به موقع اطلاع رسانی نشود ، کالا با ریسک خود شما حمل می شود.